Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Vos & Partners, financieel omdenkers, geregistreerd bij de KvK in Nederland. Deze voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Met het zakendoen met Vos & Partners gaan cliënt dan wel opdrachtnemer of opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

 

Wederzijdse vertrouwelijkheid

Vosenpartners.nl verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. Hierin nemen alle betrokkenen van Vos & Partners de juiste voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.

De opdrachtgever dan wel cliënt dan wel opdrachtnemer zal zonder toestemming van Vos & Partners geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Vos & Partners.

 

Facturering, klachten en betaling

Facturering geschiedt in overleg. Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd als niet binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur een klacht over de factuur of werkwijze is verzonden. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum worden betaald.

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimumbedrag van € 250. Bovendien worden verwijlinteresten aangerekend van 1.5% per kalendermaand.

 

Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever/opdrachtnemer aanvaardt dat een overeengekomen tijdsplanning van de opdracht kan wijzigen op het moment dat beide partijen overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Dit kan resulteren in meerwerk en een aanvulling dan wel uitbreiding op de factuur.

 

Verzuim van de opdrachtgever, cliënt of opdrachtnemer

Vertraag je de voortgang op enigerlei wijzen, dan kan in het uiterste geval, met name bij het mislopen van andere betaalde opdrachten in de vrijgeplande periode, het volledig overeengekomen bedrag alsnog in rekening worden gebracht. Daaronder vallen ook de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen, uren, tijd en/of reiskosten.